Işıklar Köyü Testicikırı Mevkii Çan Yolu No:37

Merkez – Çanakkale

Telefon

(+90) 286 217 20 70

E-Posta

info@canakkalemadencilik.com

Cevherleşmenin tipik damar tipi özelliğinde olduğu yerlerde, bakışımsız yollu doku, diğer yerlerde (formasyon sınırları, cevherleşme öncesi fay boşlukları ve volkanik breş seviyelerinde) ise breş çimentosu dokusundadır.

Koru Maden cevheri Fiziksel, minerolojik ve kimyasal özellikleri
Koru sahasında işletilmekte olan cevherler çinko , Kurşun ve Gümüş minerallerinden oluşturmaktadır. Gang minerallerini ise ekonomik değeri olmayan kuvars , barit oluşturmaktadır.

İşetilmekte olan olan cevherlerin fiziksel olarak özellikleri aşağıdaki gibidir ;

a) Çinko : Mavi beyaz renkte bir metal olup .kimyasal aktivitesi nedeniyle doğada serbest halde bulunmaz.Nemli havada etkilenip parlaklığını kaybeden çinkonun üzerinde donuk çinko karbonattan ibaret ince bir tabaka teşekkül eder.Havada mavimsi beyaz alevle yanar ve yoğun çinko bulutları meydana gelir. Ticari kalitede çinko hemen hemen bütün asitlerde çözülür.Çözülme reaksiyonu kurşun , demir vs. nin bulunması durumunda daha da hızlanır. Saf çinko nitrik asit dışındaki diğer asitlerde genellikle erimez.

Element SembolüZnAtom Numarası30
Atom Ağırlığı65.38Özgül Ağırlığı7.13 gr/cm3
Ergime Noktası419.5 CKaynama Noktası906 C
Elektrik Direnci6.0 mikro ohmTermal iletkenlik0.268 c.g.s

Ticari kalitede çinko oda sıcaklığında kırılgandır. 100 – 150 C arasında ısıtılırsa dövülebilir ve dövülerek uzatılabilir. Böylece tabaka ve tel haline sokulabilir. Isı 200 C üzerine çıkartılırsa, yine kolaylıkla kırılır ve dağılır. Ergimiş çinko soğuduğu zaman heksagonal sistemde kristaller meydana gelir.

b) Kurşun : Ergime noktası düşük ,kolayca şekillendirilebilen , korozyona karşı dayanıklı ,çeşitli alaşımlar meydana getirebilme gibi özellikleri olan bir metaldir. Yeryüzünde en çok rastlanan elementler arasında 34. Sırayı alır. Doğada kristallerine çok ender olarak rastlanır. Kübik sistemde kristalleşir. Rengi gri olup zamanla esmerleşir, parlaklığı metaliktir.

Element SembolüPbAtom Numarası82
Atom Ağırlığı207.21Özgül Ağırlığı11.34 gr/cm3
Ergime Noktası327.4 CKaynama Noktası1525 C
Elektrik Direnci20.65 mikro ohmTermal iletkenlik0.340 c.g.s

c) Gümüş : Altın ve Bakır ile birlikte periyodik sistemin 1B grubunu oluşturur.Bu grup elementler parametal grubu olarak isimlendirilir. Alkali metal grubu olan 1 A grup elementleri ( Ni , Pd , Pt ) ile aralarında elektron yapıları bakımından bazı benzerlikler vardır. Palladyumun elektron sayısı gümüşünkinden sadece bir elektron daha azdır. Yine IIB grubu elementlerinden kadmiyum ile de benzer tarafları vardır.Gümüş ve kadmiyum birçok yataklarda beraber bulunur. Gümüş minerallerinin içinde ortalama kadmiyum miktarı oldukça fazladır. Gümüş Ag ile simgelenmiştir. Atom ağırlığı, 107.870; özgül ağırlığı, 10.50 gr/cm3; sertliği, 2.5-3; metal değeri, +1,+2,+3’tür. Ergime noktası, 960.8 C’dir. Metalik gümüş , gümüş beyazı renktedir. Sudan ve oksijenden etkilenir, ozonla karışır ve okside olarak AgO’yu oluşturur. Gümüşün oksijen mas etmesine mani olmak için üzeri boraks tuzu veya odun kömürü ile örtülür. Erimiş metal soğuyup katılaşırken bu oksijeni dışarı atar. Gümüş; hidrojen sülfit ile Ag2S’e dönüşür. Nitrik asit ,alkali bileşikler ve potasyum siyanid ile çözünür. Gümüş çekiçle vurularak levha haline sokulabilir, elektriği iletir.

Cevherleşmenin Yaşı
Koru Maden sahası genelinde tüm cevherleşmeler, eosen yaşlı andezitik Adatepe volkanitlerini keser konumludur;dolayısıyla cevherleşmenin yaşının eosen sonrası olduğu bilinmektedir.

Cevher Rengi
Kurşuni metalik parlak gri, barit zengin kısımları saydam beyaz alacalı, sfelarit rengi reçine sarısı-saydam kahverengi renklidir.

Cevher Yatak Tipi
Koru Maden Sahası “Volkanik eşlikli, Epitermal, damar tipi sülfid yatağı”dır.

Stratigrafi
Koru Maden Sahası’ndaki tüm cevherleşmelere volkanik kayaçlar eşlik eder.Eosen yaşlı porfirik andezit ve piroklastitlerinden (lapilli tüfler) yapılı formasyonu (bundan sonra raporda “andezitik formasyon” olarak anılacaktır.) Daha genç, olasılıkla miyosen (?) yaşlı riyolitik tüfler (bundan sonra raporda “riyolitik formasyon” olarak anılacaktır.) üstler. Cevherleşmeler andezitik formasyonu keser konumlu damar şeklindedir. Bunun yanı sıra, andezitik formasyon ile riyolitik formasyonun dokanağında da cevher zonu oluşumları bulunmaktadır.

Yan Kayaç Litolojisi ve Alterasyon
Cevherleşmeye bağlı olarak oluşmuş olan hidrotermal alterasyon eşlik eden kayaçları etkilemiştir. Andezitik formasyonda hidrotermal alterasyon; silisleşme ve arjilik alterasyon şeklinde gözlenirken, riyolitik tüflerde silisleşme, piritleşme ve kaolinleşme şeklinde meydana gelmiştir. Silisleşmenin sonucunda yüksek dayanımlı yapı kazanan “eşlik eden” kayaçlar,sarp kayalıkların oluşmasını sağlamıştır. Arjilik alterasyon ise eşlik eden kayaçların bejimsi gri renk alarak, renginin açılmasını ve yer yer yeşilimsi renkli kil minerallerine dönüşmelerini (kloritleşme) sağlamıştır. Piritleşme sayesinde de eşlik eden kayaçtaki pirit konsantrasyonu artmıştır.
Silisleşme, eşlik eden kayaçların kaya mekaniği yönünden sağlamlaşmasını sağlarken, yer yer killeşmenin olması da kayaç duraylılığını olumsuz yönden etkilemektedir.

Özet olarak tüm bu hidrotermal alterasyonlar hem cevher aramada rehberlik etmekte, hem de kaya-şev stabilitesinin yüksek olmasını sağlayarak fayda sağlamaktadır.

Koru Maden Yatağının Özellikleri

a) Yatağın cevherleşme tipi, şekli ve geometrisi
Koru Maden Sahası “Volkanik eşlikli, Epitermal, damar tipi sülfid yatağı”dır.

b) Cevher parajenezi ve gang mineralleri
Cevher Mineralleri : Sfelarit (ZnS) , Galen (PbS) ve Ag sülfo tuzları
Gang Mineraller : Barit (BaSO4) , Ametist (SiO2) , Pirit (FeS2) ,Kalkopirit (CuFeS2)