İletişim
Balıkesir Yolu 5.Km 17100 ÇANAKKALE

İletişim Hattı
Tel : 0-286-217 20 70
info@canakkalemadencilik.com
 

Çataltepe Jeoloji

ESAS VE YAN CEVHER MİNERALLERİNİN TARİFİ
ÇATALTEPE Maden sahasında esas olarak Çinko, Kurşun, Bakır, Gümüş ve Demir'den oluşan polimetalik cevherleşme mevcuttur. Yoğun silisleşmenin var olduğu kompleks cevherleşmede kurşun minerali olarak galen (PbS), çinko minerali olarak sfelarit (ZnS), bakır minerali olarak kalkopirit (CuFeS2) gümüş minerali olarak ise arjantit (AgS) görülmektedir.

Demirin kaynağını ise pirit (FeS2) ve kalkopirit (CuFeS2)'nin oksitlenmesi sonucu oluşan hematit ve limonit oluşturmaktadır.

ÇATALTEPE Maden sahasında sahasından alınan kaya numunelerine göre, tenörler; % 3.17 Pb, % 12 Zn, % 2.51 Cu, 140 gr/ton Ag, % 10.83 Fe' dir.

Cevherin ortalama yoğunluğu; Cevherdeki ortalama yoğunluk silisleşmenin derecesine bağlı olarak 2.5 gr/cm3 ile 3.5 gr/cm3 arasında değişmektedir.

Mineral parajenezi; Cevherleşme dokanak matamorfizması sonucu oluşmuş skarn tipi cevherleşmedir. Buna göre mineral parajenezi ; kuvars - kalsit - kalkopirit - sfalarit - galen - arjantit - pirit ve ikincil olarak da demir mineralleri düşünülmektedir.

Cevherleşmenin yaşı; Cevherleşmenin yaşı Eosen - Miyosen olarak düşünülmektedir.

Cevher dokusu; Kompleks olan cevherleşmenin dokusu kapanımlı, grift bir yapı arz etmektedir.

Cevherin rengi; Cevher rengi içermiş olduğu kurşun, çinko, bakır oranına göre değişmekte olup, sarı, kırmızı tonları,kahverengi ve siyah olarak belirtilebilir.

Cevher gang oranı; İçermiş olduğu metal yüzdesinin değerine göre % 60 ila % 95 arasında değişmektedir.

YATAK ÖZELLİKLERİ Cevher kütlesinin tipi ; Cevherleşme dokanak metamorfizması sonucu oluşmuş skarn tipi cevherleşmedir.

Cevher kütlesinin şekli; Oldukça yoğun olan kuvars ve demirli bir yapı içinde zonlanma halindeki damar karakteristik özelliğidir.

Cevherin oluşum biçimi; Cevherleşme kontakt - pnömatolitik oluşumundadır.

Cevherleşmeyi kontrol eden faktörler; Oluşum koşulları, tektonizma ve stratigrafi (şistteki tabakalanma) cevherleşmeyi kontrol eden faktörler olarak düşünülebilir.

Cevherli zonun boyutları ve istikameti; Kompleks yapıdaki cevherleşme KB - GD doğrultusunda olup, KD'ya doğru dalmaktadır. Cevherleşmenin uzunluğu; yer üstü ve yer altında yapılan araştırma verilerine göre 800m'yi aşmakta olup , eni ise 350 m civarındadır. Cevherleşme zonu olarak düşünüldüğünde, cevherin kalınlığı 5m ile 8 m arasında değişmektedir.